Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


Финансиски дел
Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2016 година која можете да ги превземете на долниот линк:

Биланс на состојба -2016 
Биланс на приходи и расходи - 2016
СПД Рекапитулар - 2016
Образец за Државна Евиденција - 2016
ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008