Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


Финансиски дел
Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2016 година која можете да ги превземете на долниот линк:

Биланс на состојба -2016 
Биланс на приходи и расходи - 2016
СПД Рекапитулар - 2016
Образец за Државна Евиденција - 2016

Даночен Биланс 2017
Биланс на состојба -2017
Биланс на приходи и расходи - 2017
СПД Рекапитулар - 2017
Даночен Биланс 2017

Годишен план за јавни набавки 2019

Образец за Државна Евиденција - 2018
Биланс на состојба -2018
Биланс на приходи и расходи - 2018
СПД Рекапитулар - 2018

Биланс на состојба -2020
СПД Рекапитулар - 2020
Биланс на приходи и расходи - 2020
Образец за Државна Евиденција - 2020

Даночен Биланс 2022
Биланс на состојба - 2022
Биланс на приходи и расходи - 2022
СПД Рекапитулар - 2022
Образец за Државна Евиденција - 2022
ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008