Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛИНИКАТА

    Клиниката за токсикологија својата здравствена, образовна и научно-истражувачка дејност ја извршува како една целина, која за поуспешно функционирање е поделена на неколку сегменти, кои преставуваат една интегрирана и нераздвојна целина. 
    Со Клиниката раководи седумчлен Управен одбор, од кои три члена се вработени од Клиниката, а останатите четири се делегирани од оснивачот на ЈЗУ, Владата на Република Македонија. 

    ДИРЕКТОР на Клиниката е  Научен советник Д-р.сци Нико Беќаровски, специјалист-инернист, доктор на медицински науки, научен советник на Медицинскиот Факултет во Скопје,
Носители на здравствено, наставно-научната дејност на Клиниката се следните лекари:

 1. Проф.др.сци Даниела Чапароскам специјалист интернист , доктор на мед.науки редовен професор на Медицински факултет Скопје ,Раководител на оддел за амбулантно поликлиничка дејност.
 2. Насл.вонреден проф.д-р Лидија Петковска   лекар специјалист-интернист, доктор на медицински науки, актуелен Раководител на отсек за специјалистичко - консултативна дејност
 3. Насл.доц.др. Жанина Переска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  , актуелен Раководител на оддел - токсиколошки информативен центар.
 4. Насл.доц др. Наташа Симоновска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  актуелен раководител на оддел за детоксикација
 5. Прим. Др. Лилјана Данаилова-Милошевска, лекар специјалист-интернист , раководител на отсек за ургентни дијагностички инвестигации .
 6. Д-р спец Нестор Поповски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на  одделение.за интензивна нега и терапија
 7. Д-р спец Данил Петровски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на Одделение за токсикологија и ургентна интерна медицина.
 8. Асс д-р спец. Афродита Берат Хусеини  лекар специјалист-интернист,  одделенски лекар
 9. Д-р. м-р Александра Бабуловска, сци  лекар специјалист-интернист, магистер, раководител на отсек за интензивна нега.
 10. Д-р.спец  Лилјана Силјановска-Тренчевска, лекар специјалист-интернист, раководител на арестантски отсек.
 11. Д-р. спец Ирена Јуруков, лекар специјалист-интернист,   раководител на отсек за меѓународна соработка.
 12. Д-р.спец.Нагип Зумбери лекар специјалист интернист, Раководител на Отсек за ургентно интернистички состојби.
 13. Д-р.спец Иса Муча,доктор специјалист инернист,одделенски лекар
 14. Д-р спец Марија Гласновиќ   декар специјалист интернист -одделенски лекар
 15. Насл.доц др Андон Чибишев - специјалист интернист, доктор на мед.науки
 16. Д-р Кристин Костадиноски -доктор на специјализација
 17. Д-р Кирил Наумоски- доктор на специјализација
 18. Д-р спец Билјана Иванова- доктор специјалист интернист ,одделенски лекар

 

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008