Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛИНИКАТА

    Клиниката за токсикологија својата здравствена, образовна и научно-истражувачка дејност ја извршува како една целина, која за поуспешно функционирање е поделена на неколку сегменти, кои преставуваат една интегрирана и нераздвојна целина. 
    Со Клиниката раководи седумчлен Управен одбор, од кои три члена се вработени од Клиниката, а останатите четири се делегирани од оснивачот на ЈЗУ, Владата на Република Македонија. 

    ДИРЕКТОР на Клиниката е  .Виш Научен соработник Д-р.сци Нико Беќаровски, специјалист-инернист, доктор на медицински науки, научен соработник на Медицинскиот Факултет во Скопје,
Носители на здравствено, наставно-научната дејност на Клиниката се следните лекари:

 1. Проф. Д-р. сци Цветанка Божиновска, специјалист-интернист, доктор на медицински науки, редовен професор на Медицинскиот Факултет во Скопје, актуелен Раководител на Токсиколошкото одделение 
 2. Проф.др.сци Даниела Чапароскам специјалист интернист , доктор на мед.науки редовен професор на Медицински факултет Скопје
 3.  актуелен Раководител на Отсекот за дневна болница
 4. Насл.доц.др.Лидија Петковска   лекар специјалист-интернист, доктор на медицински науки, актуелен Раководител на оддел за амбулантно поликлиничка дејност.
 5. Насл.доц.др. Жанина Переска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  , актуелен Раководител на оддел - токсиколошки информативен центар.
 6. Насл.доц др. Наташа Симоновска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  актуелен раководител на оддел за детоксикација
 7. Д-р.спец.Душан Петковски , лекар специјалист-интернист 
 8. Прим. Др. Лилјана Данаилова-Милошевска, лекар специјалист-интернист и субспецијалист гастроентерохепатолог, раководител на отсек за ургентни дијагностички инвестигации .
 9. Др. Нестор Поповски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на  одделение.за интензивна нега и терапија
 10. Др. Данил Петровски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на отсек за клиничка токсикологија.
 11. Др.спец. Афродита Берат Хусеини  лекар специјалист-интернист,  одделенски лекар
 12. Др.мр. Александра Бабуловска, сци  лекар специјалист-интернист, магистер, раководител на отсек за интензивна нега.
 13. Др. Лилјана Силјановска-Тренчевска, лекар специјалист-интернист, раководител на арестантски отсек.
 14. Др. Ирена Јуруков, лекар специјалист-интернист,   раководител на отсек за меѓународна соработка.
 15. Др.спец.Нагип Зумбери лекар специјалист интернист, одделенски лекар
 16. Др.Иса Муча,доктор специјалист инернист
 17. Др.спец. Александра Стевчевска, декар специјалист интернист -одделенски лекар
 18. Насл.доц др Андон Чибишев - специјалист интернист, доктор на мед.науки

 

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008