Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛИНИКАТА

    Клиниката за токсикологија својата здравствена, образовна и научно-истражувачка дејност ја извршува како една целина, која за поуспешно функционирање е поделена на неколку сегменти, кои преставуваат една интегрирана и нераздвојна целина. 
    Со Клиниката раководи  петточлен Управен одбор, од кои два члена се вработени од Клиниката, а останатите три се делегирани од оснивачот на ЈЗУ, Владата на Република Македонија. 

    ДИРЕКТОР на Клиниката е  Др. супспец.  Ридван Бајрами , -дигестивен хирург. 

Носители на здравствено, наставно-научната дејност на Клиниката се следните лекари:

 1. Прим. Д-р Данил Петровски, лекар специјалист-интернист.
 2. Проф.д-р. Андон Чибишев - специјалист интернист, доктор на мед.науки
 3. Д-р.спец  Лилјана Силјановска-Тренчевска, лекар специјалист-интернис. 
 4. Проф. д-р. Нико Беќаровски, специјалист интернист, доктор на медицински науки.
 5. Проф.д-р Лидија Петковска , лекар специјалист-интернист, доктор на медицински науки.
 6. Проф.д-р. Жанина Переска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки.
 7. Д-р спец Билјана Иванова- лекар специјалист интернист.
 8. Асс.Д-р. Александра Бабуловска,  лекар специјалист-интернист, доктор на науки.
 9. Проф. др. Наташа Симоновска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки.
 10. Д-р. спец Ирена Јуруков, лекар специјалист-интернист.
 11. .Д-р спец Марија Гласновиќ   лекар специјалист интернист
 12. Д-р спец. Билјана Саздова Ристова, - лекар специјалист интернист
 13. Асс д-р спец. Афродита Берат Хусеини ,  лекар специјалист-интернист
 14. Д-р.спец Иса Муча, лекар специјалист - интернист
 15. Д-р Кирил Наумоски-  лекар на специјализација
 16. Д-р Кристин Костадиноски - лекар на специјализација

 

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008