Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛИНИКАТА

    Клиниката за токсикологија својата здравствена, образовна и научно-истражувачка дејност ја извршува како една целина, која за поуспешно функционирање е поделена на неколку сегменти, кои преставуваат една интегрирана и нераздвојна целина. 
    Со Клиниката раководи  петточлен Управен одбор, од кои два члена се вработени од Клиниката, а останатите три се делегирани од оснивачот на ЈЗУ, Владата на Република Македонија. 

    ДИРЕКТОР на Клиниката е  Др. спец.  Нагип Зумбери , специјалист-интернист. 

Носители на здравствено, наставно-научната дејност на Клиниката се следните лекари:

 1. Д-р спец Нестор Поповски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на  одделение.за интензивна нега и терапија
 2. Прим. Д-р Данил Петровски, лекар специјалист-интернист, актуелен Раководител на Одделение за токсикологија и ургентна интерна медицина.
 3. Насл.доц др Андон Чибишев - специјалист интернист, доктор на мед.науки
 4. Д-р.спец  Лилјана Силјановска-Тренчевска, лекар специјалист-интернист, Раководител на арестантски отсек.
 5. Науч.сов.др. Нико Беќаровски, специјалист интернист, доктор на медицински науки, актуелен Раководител на амбулантско-поликлиничка дејност.
 6. Насл.вонреден проф.д-р Лидија Петковска , лекар специјалист-интернист, доктор на медицински науки.
 7. Насл.доц.др. Жанина Переска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  актуелен Раководител на оддел - токсиколошки информативен центар
 8. Д-р спец Билјана Иванова- лекар специјалист интернист ,одделенски лекар
 9. Асс.Д-р. Александра Бабуловска,  лекар специјалист-интернист, магистер, Раководител на отсек за реанимација.
 10. Насл.доц др. Наташа Симоновска  , специјалист-интернист, доктор на медицински науки,  актуелен Раководител на оддел за детоксикација
 11. Д-р. спец Ирена Јуруков, лекар специјалист-интернист,   Раководител на отсек за меѓународна соработка
 12. .Д-р спец Марија Гласновиќ   лекар специјалист интернист -одделенски лекар
 13. Д-р спец. Билјана Саздова Ристова, - лекар специјалист интернист, одделенски лекар
 14. Асс д-р спец. Афродита Берат Хусеини ,  лекар специјалист-интернист,  одделенски лекар
 15. Д-р.спец Иса Муча, лекар специјалист - интернист,одделенски лекар
 16. Д-р Кирил Наумоски-  лекар на специјализација
 17. Д-р Кристин Костадиноски - лекар на специјализација

 

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008