Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


Акутна пулмонална реакција на иритирачки гасови

Цели

 • Белодробниот едем кај лица експонирани на одредени иритантни гасови (на пр. Nitrogen dioxide, chlorine) се спречува со итна администрација на кортикостероиди за инхалирање.
 • На работните места каде постојат иритантни гасови, потребно е да се достапни кортикостероиди за инхалирање.

Експозиција

 • Пожари
  • Мешавина од различни гасови и атомски честички
  • На пр. Акролеинот се ослободува при горење на нафтени деривати и пластика.
 • Индустриска експозиција
  • Гасови кои се ослободуваат во индустриски процеси
  • Истекување на гасови во индустриски погони и за време на транспорт

Афектирани органи и симптоми

Високо хидросолубилни гасови (амонијак, хидрохлорна киселина, сулфурна киселина, формалдехид, ацеталдехид, ацетна киселина) се абсорбираат низ мукозната мембрана на горните дишни патишта, предизвикувајќи

  • Интензивно кашлање
  • чувство на печење
  • едем на епиглотисот или ларинкс
 • Средно хидросолубилни гасови ( хидрофлуорна киселина, сулфур диоксид, хлор, хлор диоксид, јод, бром, флуор) ги афектираат бронхите предизвикувајќи
  • Кашлање
  • Зголемена мукозна продукција
  • Бронхална опструкција

 • Слабо хидросолубилни гасови ( фозген, озон, нитроген диоксид, метил бромид, акролеин, диметил сулфат, цинк хлорид) достигаат до алвеоли, предизвикувајки белодробен едем кој може да се развие веднаш или со доцнење повеќе од 24 часа, на пример: нитроген диоксид води до белодробен едем помеѓу 3 до 30 часа после експозиција. Симптомите на белодробен едем предизвикани од иритативни гасови вклучуваат
  • сува кашлица или сукрвичав искашлок
  • диспнеа, кркорење
  • гадење, повраќање
  • можна треска, симптоми на хипотензија

 • Било кој иритативен гас може да предизвика животно-загрозувачка повреда на алвеоли доколку експозоцијата е многу интензивна и трае долго.
 • Можни се и долготрајни секвели 1.

Третман

Превенција на белодробниот едем

Секогаш е побезбедно давање на кортикостероиди со цел превенција на белодробен едем , отколку воздржување од тоа.

 • Профилактички постапки
  • Првите 24 часа: на пациентот му се дава колку е можно побрзо после експозиција (најдобро во првите 15 минути) 800 mg budesonide или 1000 mg beclomethasone во инхалација, користејќи кабина за инхалирање. Дозата се повторува по 4 часовен интервал.
  • Следните 4 дена: истата доза дадена 4 пати дневно за време на работните часови на пациентот.
  • После 5 дена: третманот се прекинува, освен ако има белодробни наоди во кој случај третманот се продолжува се до излекување.
 • Многу интензивни експозиции бараат високи дози на интравенозна кортикостероидна терапија. Оваа терапија, или развиениот белодробен едем бараат интензивна нега во болница.

Третман на бронхијалната опструкција

 • Бета симпатомиметици на секои 3 часа , т.е.
  • Salbutamol 0.4 mg
  • Terbutalin 0.5 mg
  • Fenoterol 0.4 mg
Третман на едем на епиглотис или ларинкс

   • Инхалација со адреналин
    • Најмногу 3 инхалации за време од 30 минути
    • Најмалку 1 минута помеѓу инхалациите

   Третман на кашлица

   • Clobutinol hydrochloride 20 mg (= 2 мл 10 мг/мл) и.м. или и.в.
   • Бета симпатомиметиците исто така имаат ефект.

   Литература

   1. Schwartz DA, Smith DD, Lakshminarayan S. The pulmonary sequelae associated with accidental inhalation of chlorine gas. Chest 1990;97(4):820-5
   2. Walker E, Hay A. Carbon monoxide poisoning. BMJ 1999; 319:1082–83
   3. Pullinger R. Something in the air: survival after dramatic, unsuspected case of accidental carbon monoxide poisoning. BMJ 1996;312:897–898
   4. Juurlink DN et al. Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning. In: Cochrane Library, Issue 4, 2000, Oxford: Update Software
   5. European Committee for Hyperbaric Medicine. Wattel F, Mathieu D (eds.) 1st European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine. Lille 1994, pp 1–157
   Превод: Научен сор. Др.сци Нико Беќаровски

    ВЕСТИ     

     

     

    © Copyright 2008