Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


Ингестија на корозивни материи

Ингестија на алкални материи

Основни напомени

 • Знаците и симптомите, вклучуваат изгореници во устата, усните, јазикот, епигастрична болка, повраќање, проблеми со голтањето.
 • Отсуството на орални знаци не значи дека пациентот не ингестирал.
 • Ургентна горна ендоскопија во тек на 24 часа е есенцијална кај сите пациенти со симптоми, или намерна ингестија.

Клиничка слика

 • Може да варира од асимптоматска до безнадежна.
  • Епигастрална болка, гадење и повраќање се најчести симптоми
  • Гастринтестиналното крварење може да се манифестира како хематемеза или мелена.
  • Појавата на стридор, афонија и промукнатост сугерират дека е афектиран ларингсот.
  • Ретростерналната болка, покачена температуре и емфизем на вратот сугерираат езофагусна перфорација.
  • Перфорација на субдијафрагмалните органи е поретка и е пратена со затегнат стомак, илеус, температура.

Параклинички иследувања

 • Комплетна крвна слика, електролити, гликемија, уреа.
 • Ургетна езофагогастродуоденоскопија во првите 24 часа.
 • RTG на бели дробови и абдомен
 • Кај пациенти со намерна ингестија, токсиколошки скриниг за евентуална консумација на друг медикамент или средство.

Третман

 • Општо

  • Моментално стабилизирање и овозможување на проодност на дишните патишта е есенцијално при појава на стридор, диспнеа или орофарингеален оток.
  • Директна ларингоскопија, со претходна седација, се прави кај пациенти со живото загрозувачки ларингоспазам. При ова неопходно се имплантира ендотрахелана сонда.
  • Деконтаминација со примена на медицинсдки јаглен или лаважа е контраиндицирана.
  • Фибероптичка панендоскопија се изведува во текот на првите 24 часа.
   • За визуализација на промените се користи скалата на Заргар.
    • 0 степен/нормален наод
    • 1 степен/мукозен едем и хиперемија
    • 2 степен/улцерации
    • 2а) суперфицијални улцерации
    • 2б) длабоки дискретни или циркумферентни улцерации
    • 3 степен/ некрози
    • 3а) мали остри ареи со некорза
    • 3б) екстензивни (масивни) некрози
  • RTG на дигестивен тракт со контрастно средство (barium/gastrografin) се применува 2 недели по ингестијата.

 • Хируршки третман
  • Итен
   • Перитонитис,
   • Медијастинитис
   • Масивни крварења
  • Ран хируршки третман
   • Пациенти те со екстензивни некротични зони имаат смртност од >60% поради што кај нив е индициран ран хируршки третман ( првите 48-72 часа).
 • Апликација на кортикостероиди
  • Треба да се користи само кај пациенти со втор степен на оштетување, посебно кај тие што ќе бидат подложени на дилатациони техники.
   • Метилпреднизолон се дава иницијално во дози од 40 mg/i.v. на секои 8 часа, во текот на три недели, а потоа постепено се смалуваат до 6 недела.
   • При примена на кортикостероиди задолжително се дава ампицилин, за да се ублажи секундарната инфламација поради бактериската инвазија на оштетеното ткиво.

 • Дополнителна терапија:
  • Антациди
  • N2 -блокатори
  • Инхибитори на протонската пумпа
  • Сукралфат.
   • Марливата супуративна нега, со точно внимание на течностите, електролитите и рано продолжување на исхраната (идеално со ентерички внес) е витално за пациентите со тешка клиничка слика.

Водење на болниот

 • Пациентите со 0 и I ендоскопски верифициран стадиум, може веднаш да бидат отпуштени ако нема други социјални или психијатриски проблеми.
 • Пациентите со втор и трет стадиум се третираат во интензивна нега.
 • Пациентите со перфорација и трет екстензивен стадиум веднаш се трансферираат во хирушко одделение.
 • Сите останати пациенти се третираат во специјализирани болнички установи.

Секвели

 • Најчеста секвела е езофагеална стриктура
  • Се развива 2- 4 недели по ингестијата.
   • Може да се третираат со бужирање по 3/4 недела.
   • Одложената дилатациона терапија по бужирањето го намалува ризикот од јатрогена перфорација.
 • Езофагеална ресекција со/без имплантација на дел од дебелото црево е решение за мултипли или големи стенози на езофагот.

Ингестија на киселини

Основни напомени

 • Анамнезата за ингестија на киселина, треба да содржи податок за името на киселината, концетрацијата и количината.
 • Симптомите може да отсуствуваат дури и при тешки облици на ингестија.
 • Ендоскопската градација на лезиите во гастроинтестиналниот тракт е есенцијална.
 • Ургентната лапаратомија е индицирана ако се појави бил кој знак или симптом кој укажува на перфорација.

Најчесто користени киселини

 • Оцетна киселина, најчесто од 6-40%( кај нас јаи ма и концетрирана=есенција).
 • Борна киселина
 • Карболна киселина (фенол).
 • Хромна киселина 5-20%.
 • Формалдехид 60%.
 • Хидрохлорна киселина 36%.
 • Оксална киселина
 • Азотна киселина 63%.
 • Фосфорна киселина 5-80%.
 • Сулфурна киселина 95-99%.

Клинички знаци и симптоми

 • Стридор
 • Повраќање
 • Хематемеза
 • Мелена
 • Респираторен дистресс
 • Орофаринксна болка
 • Дисфагија
 • Градна, абдоминална и епигастрална болка
 • Орофарингеални изгоретини
 • При тешки труења:
  • Хипотензија
  • Метаболна ацидоза
  • Дисеминирана интраваскуларна коагулација
  • Акутна бубрежна инсуфициенција

Параклинички анализи

 • Лабораториските анализи, опфаќаат комплетна крвна слика, електорлитен статус, коагулациони фактори, хепатални ензими, ренален статус, гасни анализи.
 • RTG на граден кош при сомнение за аспирација.
 • RTG на абдомен при сомнение за перфорација.
 • Тестирање на изметот за окултни крварења.
 • Езофагогастродуоденоскопија во привте 24 часа

Третман

 • Стабилизација на витални функции
 • Деконтаминација
  • Внимателно имплантирање на назогастрична сонда, со цел да се изврши сукција на заостанатата киселина.
  • Употреба на деконтаминационите техники (медицински јаглен, лаважа, пасажа) се контраиндицирани.
 • Дилуционите методи се контраиндицирани.
 • Неутрализационите методи се контраверзни и не се во рутинска употреба.
 • Ургентна ендоскопија на горниот дигестивен тракт се прави во првите 24 часа, освен ако знаците за перфорацијане сугерираат итна лапароскопија.
  • За верификација на тежината на лезиите се користи скалата на Заргар ( види ингестија на алкални материи)
  • Ендоскопската ултрасонографија е посупериорна од конвенионалната ендоскопија, но е технички изводлива во мал број медицински центри.
 • Употребата на системски кортикостероиди во терапијата на лезиите предизвикани од киселини не се препорачува.
 • Употребата на антибиотици се применува само при верифицирана инфекција.
 • При појава на акутна бубрежна инсуфициенција пациентот се подложува на хемодијализа.
 • Дилатација
  • Самостојно нема ефект во намалување на езофагусните стенози.
  • Во комбинација со бужирањето, балон дилатацијата и стентирањето имаат ефект во намалување на езофагусните стриктури.
 • Хирушки третман
  • Итен, при перфорации на храноводот или желудникот.
  • Ран, при ендоскопска дијагноза на III степен.
  • Одложена, при појава на езофаусни, желудечни и дуоденални стенози.

Секвели

 • Касни компликации од ингестија на киселини се езофагусни стриктури кои настануваат 3-4 недели по ингестијата и стенози во желудникот и дуоденумот кои може да се формираат до 3 месеци.
  • Формирањето на стриктури корелира со тежината од иницијаните лезии
   • Нултиот, првиот и 2а степенот не даваат стриктури.
   • >70% од IIb степенот и >85% од III степен развиваат езофагусни стенози.
 • Пациентите со ингестија на киселина треба доживотно да се монитораат поради зголемениот ризик за малигнизација на храноводот.

Литература:

 1. Wason S. The emergency management of caustic ingestions. J Emerg Med 1985;2:175-82
 2. Howell JM. Alkaline ingestions. Ann Emerg Med 1986;15:820-5
 3. Nuutinen M, Uhari M, Karvali T, Kouvalainen K. Consequences of caustic ingestion in children. Acta Paediatr 1994;83:1200-5
 4. Christesen HB. Prediction of complications following unintentional caustic ingestion in children. Is endoscopy always necessary? Acta Paediatr 1995;84:1177-82
 5. Anderson KD, Rouse TM, Randolph JG. A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. N Engl J Med 1990;323:637-40
 6. Lamireau T, Rebouissoux L, Denis D, Lancelin F, Vergnes P, Fayon M. Accidental caustic ingestion in children: is endoscopy always mandatory? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Jul;33(1):81-4. PMID: 11479413
 7. Gupta SK, Croffie JM, Fitzgerald JF. Is esophagogastroduodenoscopy necessary in all caustic ingestions? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Jan;32(1):50-3. PMID: 11176325

Ингестија на каустични супстанци кај деца

 • Основни правила
 • Прва помош во домашни сулови
 • Прва помош во примарна здравствена заштита
 • Третман во болница
 • Литература

Основни правила

 • Каустични материи се киселини и алкали со рН>12.( бази, детергенти за перење, амонијак, натриум хидроксид)
 • Алкалиите со рН.12,5 се посебно штетни
 • Миењето уста и пиењето течност се адекватна прва помош.
 • Генерално децата без симптоми може да се следат во своите домови, но тие со симптоми треба да се трансферираат во болници B.

Прва помош во домашни услови

 • Изми ја устата и фаринксот со вода што побргу.
 • Дај течности (вода, млеко) за да се разблажи корозивната супстанца.
 • Не предизвикувај повраќање

Прва помош во примарна здравственаљ заштита

 • Децата без симптоми се испраќаат дома. Родителите се советуваат да го контактираат докторот ако се јави некој од доленаведените симптоми.
 • Дисфагиа ( детето не сака да јаде и пие), повраќање или респираторен дистресс се индикации за моментална хоспитализација B.
 • Исто така испрати ги во болница сите деца кои ингестирале база, непозната корозивна материја, или детергент за машини за перење садови (рН>12,5)
 • Лабораториски анализи, RTG илседувања, кортикостероиди или антибиотици не се потребни.

Хоспитален третман

 • Ако детето има пореметено голтање, повраќање или дистресс се хоспитализира во интензивна единица.
 • Детето може да конзумира течности и храна слободно, ако нема повраќање и дисфагија кои ќе го спречат пиењето и јадењето ( во подоцнежните фази се поминува на и.в. администрација на течности).
 • Не се прават рутински иследувања како ендоскопија, лабораториски анализи или RTG. Ендоскопија се прави и тоа не пред 24-36 часа само кај деца со саливација и болки при голтањето.
 • Ендотрахелана интубација е индицирана при респираторен дистресс.

Литература:

1. Wason S. The emergency management of caustic ingestions. J Emerg Med 1985;2:175-82

2. Howell JM. Alkaline ingestions. Ann Emerg Med 1986;15:820-5

3. Nuutinen M, Uhari M, Karvali T, Kouvalainen K. Consequences of caustic ingestion in children. Acta Paediatr 1994;83:1200-5

4. Christesen HB. Prediction of complications following unintentional caustic ingestion in children. Is endoscopy always necessary? Acta Paediatr 1995;84:1177-82

5. Anderson KD, Rouse TM, Randolph JG. A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. N Engl J Med 1990;323:637-40

6. Lamireau T, Rebouissoux L, Denis D, Lancelin F, Vergnes P, Fayon M. Accidental caustic ingestion in children: is endoscopy always mandatory? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Jul;33(1):81-4. PMID: 11479413

7. Gupta SK, Croffie JM, Fitzgerald JF. Is esophagogastroduodenoscopy necessary in all caustic ingestions? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Jan;32(1):50-3. PMID: 11176325

Превод: Науч.сор.др.сци Нико Беќаровски

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008