Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
 
    Научно-истражувачката дејност на Клиниката се презентира во повеќе форми и активности, со организирање на стручно-научни манифестации со меѓународно учество, учество на лекари од Клиниката на меѓународни конгреси и симпозиуми, подготовка и одбрана на магистериуми, докторати. 
    Дел од оваа богата ризница на трудови ќе биде објавена и јавно промовирана на оваа страница

LATE_NEUROLOGICAL_SEQUELS_AFTER_ACUTE_POISONING_WITH_DIMETHOATE.ppt

PROFILE_OF_A_MACEDONIAN_HEROIN_ABUSER.pps

socialni_aspekti.ppt


  ac.morf 1 engl..doc

  Prezentacija 1.doc

  Prezentacija 2.doc

  Prezentacija 3.doc

B.Pavlovski, Brioni,1990.ppt

B.Pavlovski,International Symposium,Budva,1997.ppt

B.Pavlovski,XXXV Jubelee National Conference,Sofia,1998.ppt

B.Pavlovski,VII Congress of the Toxicologists,Igalo,1988.doc

B.Pavlovski,National Toxicology Conference,Sofia,2001.ppt

B.Pavlovski, I National Congress on Clinical Toxicology,Sofia,2003.ppt

B.Pavlovski,II Congress on Clinical Toxicology,Sofia,October,2006.ppt

B.Pavlovski, V Symposium on Cl. Toxicology, Mavrovo,2007.ppt

B.Pavlovski,VI International Symposium on Cl.Toxicology,Ohrid,2008.ppt

B.Pavlovski,Yugoslav days of Traditional Medicine,Stip,House of Culture,1986.doc


ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008