Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


КМЕ Активности на Здружението 2008
КМЕ Активности на Здружението 2008

     ZDRU@ENIE NA TOKSIKOLOZI PRI MLD

     UNIVERZITETSKA KLINIKA ZA TOKSIKOLOGIJA, MEDICINSKI     
    FAKULTET, SKOPJE

              Vo ramkite na redovnite godi{ni stru~no-nau~ni aktivnosti-KME za ovaa godina,   
      Zdru`enieto na toksikolozi pri MLD  odr`a sostanok na 14.11.2008. godina vo salata 
   za prezentacii  na AD  Alkaloid so po~etok vo 11 ~asot so sledniot dneven red:

   11.oo-11.10.~. Po~etok na sostanokot so pozdravno obra}awe do slu{atelite i osvrt na 
   tematski sodr`ini od poseben
interes na kolegite za idniot sostanok za KME

   11.10-11.30~. Ass. Mr.sci.Dr.@.Pereska,                                                                                        
   Oksidativen stres kaj heroinski zavisnici i
detoksifikacija

   11.30-11.45~. Diskusija                                                                                                                                    
   11.45-12.05~. Ass. Mr.sci.Dr.N.Simonovska,

   Evaluacija na intoksikacii javeni na klinikata za toksikologija vo period od  
   01.04.2003   do  31.03.2004god.

   12.05-12.20~. Diskusija

   12.20-12.40~. Dr.D.Petrovski,

  Tretman na postkorozivna ezofagealna stenoza so balon dilatacija

  12.40-12.55~. Diskusija

  12.55-13.15~. Nau~.sor.Dr.sci.med.N.Be}arovski,

  Golema incidenca-mala toksi~nost pri truewa so Benzodijazepini

  13.15-13.30~. Diskusija

  Sekretar,                                                                                                                    Pretsedatel,

 Dr.N.Popovski,                                                                                       Prim.Dr.sci.med.B.Pavlovski,

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008