Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


КМЕ Активности на Здружението 2007
КМЕ Активности на Здружението 2007


 

       ZDRU@ENIE NA TOKSIKOLOZI PRI MLD

       UNIVERZITETSKA KLINIKA ZA TOKSIKOLOGIJA, MEDICINSKI  
      FAKULTET, SKOPJE

             Vo ramkite na redovnite godi{ni stru~no-nau~ni aktivnosti-KME za ovaa godina,  
       Zdru`enieto na toksikolozi pri MLD  odr`a sostanok na 13.06.2007  godina vo salata 
        za prezentacii na AD  Alkaloid so po~etok vo 11 ~asot so sledniot dneven red:

      11.oo-11.10.~. Po~etok na sostanokot so pozdravno obra}awe do slu{atelite i osvrt na  
      tematski sodr`ini od poseben
interes na kolegite za idniot sostanok za KME

      11.10-11.30~. Prim.Dr.sci.med.Branimir Pavlovski

      Heroin i heroinski zavisnici-op{ti sogledbi

      11.30-11.45~. Diskusija

      11.45-12.05~. Prim.Dr.A.^ibi{ev

      Nutritivniot menaxment kaj korozivni intoksikacii

      12.05-12.20~. Diskusija

      12.20-12.40~. Dr.D.Petrovski,

     Korozivni intoksikacii-prikaz na slu~aj

     12.40-12.55~. Diskusija

    Sekretar,                                                                                                            Pretsedatel,

    Dr.N.Popovski,                                                                                Prim.Dr.sci.med.B.Pavlovski,

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008